OS Version: Redhat 7.7 Python Version: 3.6.8 Anaconda V